Hotărâri de consiliu

TitluDescriereData
HCL 32/2019privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Florica, judetul Buzau pe anul 20192019/08/30
HCL 31/2019privind desemnarea resprezentantului Consiliului Local în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Florica, constituit pentru anul scolar 2019 – 20202019/08/30
HCL 29/2019privind organizarea si functionarea societatii ECO SERVICIUL SALUBRIZARE FLORICA SRL2019/07/30
HCL 28/2019privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 20192019/07/30
HCL 27/2019privind aprobarea execuţiei bugetare la 30.06.20192019/07/30
HCL 26/2019privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului local al Comunei Florica pentru perioada iulie – septembrie 20192019/06/27
HCL 25/2019privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoarăactivitatea în Şcoala Gimnazială din Comuna Florica, pentru perioada Mai 20192019/06/27
HCL 24/2019privind implementarea unor obligatii si angajamente referitoare la gestionarea deseurilor2019/06/27
HCL 23/2019privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoarăactivitatea în Şcoala Gimnazială din Comuna Florica, pentru perioada Februarie- Aprilie 20192019/05/29
HCL 22/2019privind insuşirea acordului de cooperare intre UAT Florica , judeţul Buzău si Asociaţia Comunelor din Romania- Filiala Judeţeană Buzău, privind organizarea si exercitarea activităţii din cadrul Compartimentului Financiar Contabil si Achiziţii Publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Florica, judetul Buzău2019/05/29
HCL 21/2019privind implementarea unor obligatii şi angajamente referitoare la gestionarea deşeurilor2019/05/29
HCL 20/2019privind aprobarea execuţiei bugetare la 31.03.20192019/05/29
HCL 19/2019privind majorarea capitalului social al societăţii ECO SERVICIUL SALUBRIZARE FLORICA S.R.L.2019/04/11
HCL 18/2019pentru aprobarea participării comunei Florica prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ PROGAZ BUZĂU 2020”2019/04/11
HCL 17/2019privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20202019/04/11
HCL 16/2019privind aprobarea Programului de achiziţii publice pe anul 20192019/04/11
HCL 15/2019privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului pe anul 20192019/04/11
HCL 14/2019privind aprobarea bugetului Consiliului Local al comunei Florica pe anul 20192019/04/11
HCL 13/2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al Comunei Florica pentru următoarele trei luni2019/03/29
HCL 12/2019privind încredinţarea gestiunii serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna FLORICA, pentru unele activităţi ale acestuia, prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii2019/03/29
HCL 11/2019privind privind aprobarea inchirierii păşunilor aflate in proprietatea privată a comunei Florica, Judeţul Buzău2019/03/29
HCL 10/2019privind neasumarea responsabilitatii UAT Comuna Florica, a organizarii si derularii procedurilor de atribuirea a contractelor / acordurilor cadru pentru achizitia produselor si a contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-20232019/02/28
HCL 9/2019privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie„MODERNIZARE DRUMURI SĂTEŞTI, SAT FLORICA, COMUNA FLORICA, JUDEŢUL BUZĂU” in vederea includerii si finanţării investiţiei in cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală2019/02/28
HCL 8/2019privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea în Şcoala Gimnazială din Comuna Florica, pentru perioada Noiembrie 2018- Ianuarie 20192019/02/28
HCL 7/2019privind stabilirea componenței echipei mobile ce va asigura intervenția de urgență în cazurile de violență domestică2019/02/28
HCL 6/2019privind aprobarea execuţiei bugetare la 31.12.20182019/02/28
HCL 5/2019privind completare HCL nr. 33 / 2018 privind implementarea Proiectului ,,Achizitionarea si instalarea unui sistem de supraveghere video,, in Sat Florica, Comuna Florica, judetul Buzau2019/02/05
HCL 4/2019privind stabilirea cotei de combustibil pentru autoturismul aflat in dotarea UAT Florica2019/01/30
HCL 3/2019privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 162/25.01.20182019/01/30
HCL 2/2019privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social acordat in baza Legii nr. 416/2001 in anul 20192019/01/30
HCL 1/2019privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2019-2020 aflate pe raza administrativ-teritoriala a comunei Florica, jud. Buzau2019/01/30
HCL 51/2018privind modificarea H.C.L. 18/2018 pentru insusirea Acordului de cooperare intre UAT Florica, judetul Buzau si Asociatia Comunelor din Romania –Filiala Judeţeană Buzău, privind organizarea si exercitarea activitaţii din cadrul Compartimentului financiar -contabil si achiziţii publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Florica, judeţul Buzău2018/12/28
HCL 50/2018privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, judeţul Buzău incepand cu luna ianuarie 20192018/12/28
HCL 49/2018privind aprobarea aprobarea modelului contractului de prestare, a tarifelor şi taxelor speciale pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna FLORICA, judeţul Buzău2018/12/28
HCL 48/2018privind înfiinţarea unei societăţi comerciale având forma juridică de „societate cu răspundere limitată”, de drept privat, cu capital public şi de interes local, cu asociat unic U.A.T. comuna FLORICA, prin Consiliul local al comunei FLORICA2018/12/28
HCL 47/2018privind organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna FLORICA, judeţul Buzău2018/12/28
HCL 46/2018privind modificarea/abrograrea unor hotărâri ale consiliului local al comunei FLORICA, judeţul Buzău2018/12/28
HCL 45/2018privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018.2018/12/18
HCL 44/2018privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al Comunei Florica pentru următoarele trei luni HCL nr. 44 din 14.12.20182018/12/14
HCL 43/2018privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018.2018/12/14
HCL 42/2018privind aprobarea iniţierii procedurilor pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, de drept privat, cu capital public şi de interes local, cu asociat unic U.A.T. comuna FLORICA, prin Consiliul local al U.A.T comuna FLORICA2018/12/14
HCL 41/2018privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 20182018/11/20
HCL 40/2018privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de Asistenta sociala si Autoritate tutelara din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, a Codului etic, precum si a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale la nivelul comunei Florica, jud. Buzau2018/11/20
HCL 39/2018privind aprobarea actualizării componenței Consiliului Comunitar Consultativ și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia2018/11/20
HCL 38/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI, SAT FLORICA, COMUNA FLORICA, JUDETUL BUZAU” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala2018/11/20
HCL 37/2018privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 20192018/11/20
HCL 36/2018privind aprobarea executiei bugetare la 28.09.20182018/10/12
HCL 35/2018privind incredintarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare si atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către Compania de Apa SA Buzau2018/10/12
HCL 34/2018privind completarea Inventarului bunurilor apartinând domeniului public al comunei Florica, judetul Buzău2018/09/25
HCL 33/2018privind implementarea Proiectului ,, Achizitionarea si instalarea unui sistem de supraveghere video,, in Sat Florica, Comuna Florica, judetul Buzau2018/09/25
HCL 32/2018privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al Comunei Florica pentru următoarele trei luni2018/09/25
HCL 31/2018privind scaderea din evidenta analitica a creantelor fiscale reprezentand amenzi aplicate in perioada anilor 2004-2011 datorate de persoane fizice declarate insolvabile sau pentru care s-a implinit termenul de prescriptie a dreptului de a cere executare silita2018/09/25
HCL 30/2018privind aprobarea rectificarii bugetului local si a Listei de investitii pe anul 2018.2018/09/25
HCL 29/2018privind aprobarea rectificarii bugetului local si a Listei de investitii pe anul 2018.2018/08/14
HCL 28/2018privind aprobarea executiei bugetare la 29.06.20182018/07/12
HCL 27/2018privind alocarea sumei de 23.000lei in vederea organizarii zilei comunei Florica „Sarbatoarea Graului”, editia a XIII-a2018/07/12
HCL 26/2018privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinand domeniului privat al comunei Florica2018/07/12
HCL 25/2018privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinand domeniului public al comunei Florica2018/07/12
HCL 24/2018privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului local al Comunei Florica pentru urmatoarele trei luni2018/06/21
HCL 23/2018privind initierea masurilor de anulare a notificarilor privitoare la dezmembrarea unor suprafete de teren prin HCL nr. 20/22.05.2018 si de corelare a inscrierii privitoare la dreptul de propietate din cuprinsul extrasului de carte functiara nr. 20284 a OCPI Buzau2018/06/21
HCL 22/2018privind revocarea HCL nr. 20/22.05.2018 privind aprobarea dezmembrarii unor suprafete de teren in suprafata de 390.000mp si 120.000mp situate in sat Florica, comuna Florica, jud. Buzau2018/06/21
HCL 21/2018privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Florica, jud. Buzau, pe anul 20182018/05/22
HCL 20/2018privind aprobarea dezmembrarii unor suprafete de teren in suprafata de 390.000mp si 120.000mp situate in sat Florica, comuna Florica, jud. Buzau2018/05/22
HCL 19/2018privind aprobarea executiei bugetare la 31.12.20182018/04/27
HCL 18/2018privind insusirea acordului de cooperare intre UAT Florica, jud. Buzau si Asociatia Comunelor din Romania – Filiala judeteana Buzau, privind organizarea si exercitarea activitatii din cadrul Compartimentului Financiar Contabil si Achizitii Publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Florica, jud. Buzau2018/04/27
HCL 17/2018privind aprobarea Regulamentului privind organizarea pasunatului precum si exploatarea pasunilor propietate privata a comunei Florica2018/04/27
HCL 16/2018privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente aflate pe teritoriul administrativ al comunei Florica2018/04/27
HCL 15/2018privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Florica, jud. Buzau2018/04/23
HCL 14/2018privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului local al Comunei Florica pentru urmatoarele trei luni2018/03/23
HCL 13/2018privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului pe anul 20182018/03/23
HCL 12/2018privind aprobarea Programului de achizitii publice pe anul 20182018/03/23
HCL 11/2018privind primirea unui nou membru si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” la care comuna Florica este membru asociat2018/03/23
HCL 11/2018privind aprobarea executiei bugetare la 31.12.20172018/02/16
HCL 10/2018privind transformarea unei functii publice de executie din Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Florica, judeţul Buzau, in functie contractuala2018/02/16
HCL 9/2018privind rezilierea Contractului de asociere in participatiune si de constituire a dreptului de uzufruct autentificat sub nr. 1021/2012 de BNPA Filip Eugenia Rica si Filip Irina Raluca incheiat intre Consiliul Local Florica si S.C. Agrilatino S.A.2018/02/16
HCL 8/2018privind aprobarea bugetului Consiliului Local al comunei Florica pe anul 20182018/02/16
HCL 7/2018privind înfiinţarea Serviciului de iluminat public al comunei Florica, aprobarea modalitatii de gestiune a acestuia, a regulamentului de Organizare si funcţionare al serviciului de iluminat public si al Caietului de Sarcini2018/02/16
HCL 6/2018privind realizarea unei asocieri in participatiune intre Consiliul Local Florica si un investitor selectat care sa asigure valorificarea unor terenuri din islazul comunal2018/01/17
HCL 5/2018privind preluarea ca venit la bugetul local in anul 2018 a excedentului rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli a activitatii finantate integral din venituri proprii – sursa E2018/01/17
HCL 4/2018privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, jud. Buzau incepand cu luna ianuarie 20182018/01/17
HCL 3/2018privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social acordat in baza Legii nr. 416/2001 in anul 20182018/01/17
HCL 2/2018privind declararea apartenentei la domeniul public al comunei Florica a bunului „Sistem canalizare ape uzate, statie de epurare si retea de alimentare cu apa”2018/01/17
HCL 1/2018privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2018-2019 aflate pe raza administrativ-teritoriala a comunei Florica, jud. Buzau2018/01/17
HCL 32/2017privind aprobarea Nomenclatorului Stradal si a numerotarii stradale pentru satul Florica, comuna Florica, jud. Buzau2017/12/14
HCL 36/2017privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului local al Comunei Florica pentru urmatoarele trei luni2017/12/14
HCL 35/2017privind aprobarea inchirierii spatiului cu destinatie Spatiu Comercial, propietate privata a comunei Florica, situat in comuna Florica, jud. Buzau2017/12/14
HCL 34/2017privind aprobarea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatii de interes public2017/12/14
HCL 33/2017privind aprobarea Nomenclatorului stradal si a numerotarii stradale pentru satul Florica, comnuna Florica, jud. Buzau2017/12/14
HCL 32/2017privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2018 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Florica, jud. Buzau2017/12/14
HCL 31/2017privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Florica, jud. Buzau, pe anul 20172017/12/14
HCL 30/2017privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 20182017/11/20
HCL 29/2017privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Florica, jud. Buzau, pe anul 20172017/11/20
HCL 28/2017privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Florica, jud. Buzau, pe anul 20172017/10/27
HCL 27/2017privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III anul 20172017/10/27
HCL 26/2017privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului local al Comunei Florica pentru urmatoarele trei luni2017/09/29
HCL 25/2017privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Florica, jud. Buzau, pe anul 20172017/09/29
HCL 24/2017privind primirea unui nou membru si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” la care comuna Florica este membru asociat2017/09/29
HCL 23/2017privind primirea unui nou membru si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” la care comuna Florica este membru asociat2017/09/29
HCL 22/2017privind  Planul local de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale2017/08/31
HCL 21/2017privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru consilierii locali, pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 decembrie 20172017/07/28
HCL 20/2017privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, jud. Buzau2017/07/28
HCL 19/2017privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Florica, jud. Buzau, pe anul 20172017/07/28
HCL 18/2017privind alocarea sumei de 20.000lei in vederea organizarii zilei comunei Florica „SARBATOAREA GRAULUI” editia a XII-a2017/07/10
HCL 17/2017privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Florica, jud. Buzau, pe anul 20172017/07/10
HCL 16/2017privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II anul 20172017/07/10
HCL 15/2017privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului local al Comunei Florica pentru urmatoarele trei luni2017/06/30
HCL 14/2017privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I anul 20172017/05/26
HCL 13/2017privind primirea unui nou membru si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” la care comuna Florica este membru asociat2017/05/26
HCL 12/2017privind primirea unui nou membru si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” la care comuna Florica este membru asociat2017/05/26
HCL 11/2017privind aprobarea Programului de achizitii publice pe anul 20172017/04/28
HCL 10/2017privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Florica pentru urmatoarele trei luni2017/03/17
HCL 9/2017privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului pe anul 20172017/03/17
HCL 8/2017privind aprobarea bugetului Consiliului Local al comunei Florica pe anul 20172017/03/17
HCL 7/2017privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2017 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Florica, jud. Buzau2017/02/28
HCL 6/2017privind incheierea contului de executie bugetara al comunei Florica pe anul 20162017/02/28
HCL 5/2017privind modificarea componenţei membrilor Consiliului Comunitar Consultativ în cadrul Consiliului Local Florica2017/01/27
HCL 4/2017privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2017 precum şi aprobarea notei de fundamentare a Planului de lucrări de interes local ce vor fi executate în anul 2017 de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat2017/01/27
HCL 3/2017privind asigurarea cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat aferente proiectului ,,MODERNIZARE DRUMURI SĂTEŞTI, SAT FLORICA, COMUNA FLORICA, JUDEŢUL BUZĂU”, în sumă de 447.623 lei2017/01/27
HCL 2/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,MODERNIZARE DRUMURI SĂTEŞTI, SAT FLORICA, COMUNA FLORICA, JUDEŢUL BUZĂU”2017/01/27
HCL 1/2017privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al comunei Florica, judeţul Buzău, pe anul 20162017/01/27

Comments are closed.