Hotărâri ale Consiliului local

TitluDescriereData
HCL 17/2024privind aprobarea  modificării și actualizării Statutului Asociaţiei  de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Florica este   membru   asociat2024/03/27
HCL 16/2024privind modificarea Anexei nr.7 la Hotărârea Consiliului Local nr.55/2023 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale si a taxelor speciale pentru 2024 la nivelul comunei Florica, judetul Buzău2024/03/27
HCL 15/2024privind aprobarea prelungirii prin act aditional a duratei   Contractului de închiriere nr.429/24.03.20142024/03/27
HCL 14/2024privind privind aprobarea  Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor la nivelul unităţii administrativ-teritoriale Florica2024/03/27
HCL 13/2024privind organizarea serviciului de salubrizare pentru activitatea colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii colectate separat şi aprobarea încredinţării gestiunii serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna FLORICA pentru acestă activitate prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii 2024/03/27
HCL 12/2024privind modificarea bugetului local al comunei Florica, Judetul Buzău pe anul 20242024/02/12
HCL 11/2024privind aprobarea Regulamentului privind acordarea voucherelor de vacanta2024/02/12
HCL 10/2024privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenta familiilor si persoanelor care se afla in situatii de necesitate, aplicabil la nivelul comunei Florica, jud. Buzau2024/02/12
HCL 9/2024privind organizarea şi funcţionarea societăţii ECO SERVICIUL SALUBRIZARE FLORICA S.R.L. aflată  în subordinea Consiliului Local Florica, judeţul Buzău pentru anul 20232024/02/12
HCL 8/2024Privind aprobarea participarii UAT Comuna Florica la Programul national multianual privind finantarea elaborarii si/sau actualiyarii planurilor urbanistice generale ale localitatilor si a regulamentelor loacale de urbanism2024/01/31
HCL 6/2024Privind aprobarea planului de actiuni si lucruri de interes local ce vor fi executate de beneficiarii ajutorului de incluziune apti de munca, potrivit Legii nr. 196/2001 privind venitul minim de incluziune, pentru anul 20242024/01/31
HCL 5/2024privind abrogarea HCL nr. 60/16.11.2023 privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, jud. Buzau incepand cu 01 ianuarie 20242024/01/31
HCL 4/2024privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Florica pentru perioada februarie-aprilie 20242024/01/31
HCL 3/2024privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Florica la data de 31.12.20232024/01/31
HCL 2/2024privind aprobarea bugetului local al comunei Florica, judetul Buzău pe anul 20242024/01/31
HCL 65/2023privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Florica în adunarea generala a A.D.I. „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei C.A. Rosetti în Asociatie2023/12/21
HCL 64/2023privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2023.2023/12/21
HCL 63/2023pentru stabilirea unui mandat special reprezentantului comunei FLORICA în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”2023/12/21
HCL 62/2023privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, precum si aprobarea organigramei , statului de functii si a numărului de personal în conformitate cu Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung2023/12/21
HCL 59/2023privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectvul de investte “EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA LA UAT COMUNA FLORICA, JUD. BUZAU PRIN INSTALARE DE PANOURI FOTOVOLTAICE CU PUTEREA DE 130 KW”,, în vederea fnanțării acestuia în cadrul apelului Programul- cheie 1: Surse regenerabile de energie și stocarea energiei – Sprijinirea investțiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile pentru autoconsum pentru enttăți publice2023/11/16
HCL 58/2023pentru depunere și implementarea proiectului “EFICIENTIZAREA CONSUMULUI DE ENERGIE ELECTRICA LA UAT COMUNA FLORICA, JUD. BUZAU PRIN INSTALARE DE PANOURI FOTOVOLTAICE CU PUTEREA DE 130 KW2023/11/16
HCL 57/2023privind rectificarea bugetului local pe anul 20232023/11/16
HCL 56/2023privind aprobarea Programului anual de achiziţii publice la nivelul Comunei Florica, judetul Buzău pentru anul 20242023/11/16
HCL 55/2023privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2024 la nivelul comunei Florica, judetul Buzău,2023/11/16
HCL 52/2023privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Florica , județul Buzău la data de 30.09.20232023/10/27
HCL 51/2023privind actualizarea componenței echipei mobile ce va asigura intervenția de urgență în cazurile de violență domestică la nivelul comunei Florica, jud. Buzau2023/10/27
HCL 47/2023privind modificarea si completarea organigramei si a statului de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, judetul Buzău2023/08/30
HCL 46/2023privind  neasumarea responsabilității UAT comuna Florica a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru anii scolarii 2023-20272023/08/30
HCL 45/2023privind  darea în folosinta gratuita a unui spatiu din cadrul imobilului ,, Centrul medical” proprietate publică a comunei Florica2023/08/30
HCL 44/2023privind  desemnarea reprezentantului Consiliului Local în cadrul Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Florica, constituit pentru anul scolar 2023-20242023/08/30
HCL 43/2023privind  aprobarea modificării anexelor la HCL NR.4 din 30.01.2020 privind  înfiintarea „SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTĂ “TIP  V1 – pentru intervenţia în situaţii de urgenţă2023/08/30
HCL 42/2023privind aprobarea rectificării bugetului local si a „ Listei de investitii ”respectiv „Anexa 3” pe anul 2023.2023/08/30
HCL 41/2023privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru  întocmirea proiectului ,,Reabilitare, modernizare, dotare si extindere Cămin Cultural, Sat Florica, Comuna Florica, Judetul Buzău”2023/07/31
HCL 40/2023privind aprobarea executiei bugetară la data de 30.06.20232023/07/31
HCL 39/2023privind rectificarea bugetului local al comunei Florica,judetul Buzău2023/07/31
HCL 38/2023privind alegerea presedintelui de sedintă pentru perioada august-octombrie 20232023/07/31
HCL 37/2023privind aprobarea Regulamentului de utilizare si  functionare a parcului, locurilor de joaca, locurilor de odihnă si a terenului de sport aflate în administrarea comunei Florica, judetul Buzău, 2023/07/31
HCL 36/2023privind implementarea proiectului ,, Achizitie echipament pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta2023/07/14
HCL 35/2023privind aprobarea Protocolului de colaborare cu UAT Mihăilești, lider proiect precum și cu UAT Amaru, UAT Glodeanu Siliștea, UAT Glodeanu Sărat, UAT Movila Banului – pentru realizarea proiectului “Înființarea Centrului Comunitar Integrat în comuna Mihăilești” prin PNRR/ C12/ I 11.4 – Centre Comunitare Integrate2023/06/27
HCL 34/2023privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Florica în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Glodeanu Sărat în Asociație2023/06/27
HCL 33/2023privind aprobarea rectificării bugetului local si a „ Listei de investitii ”respectiv „Anexa 3” pe anul 20232023/06/27
HCL 32/2023privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare aferente proiectului de investitii „Eficientizarea consumului de energie electrică la UAT COMUNA FLORICA , JUDETUL BUZĂU prin instalarea de panouri solare fotovoltaice2023/06/27
HCL 31/2023privind aprobarea dezmembrării unui imobil teren, înscris în CF 20135, proprietate publică a comunei Florica, judetul Buzău2023/06/27
HCL 30/2023privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici actualizati si a Devizului General actalizat aferent obiectivului de investiţie „MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI, SAT FLORICA, COMUNA FLORICA”, JUDETUL BUZAU”, obiectiv cofinantat prin Programul National de Dezvoltare Locală2023/05/15
HCL 29/2023privind aderarea UAT Florica la Asociația Grupul de Acțiune Locală “Ecoul Câmpiei Buzăului”,2023/05/15
HCL 28/2023privind aprobarea bilantului contabil și a contului de profit si pierderi pe anul 2022 al Societătii ECO SERVICIUL SALUBRIZARE FLORICA S.R.L2023/05/15
HCL 27/2023privind aprobarea participării UAT Comuna Florica la Programul privind casarea autovehiculelor uzate ,, Rabla local”, derulat în cofinantare cu Administratia Fondului pentru Mediu2023/04/26
HCL 26/2023privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Florica pentru perioada mai-iulie 20232023/04/26
HCL 25/2023privind modificarea Anexelor I si II la HCL nr.22 din data de 17.03.2022,2023/04/26
HCL 24/2023privind modificarea si completarea anexei la HCL nr.3 din 27.01.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru functionarii publici si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, judetul Buzău2023/04/26
HCL 23/2023privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Florica , judetul Buzău2023/04/26
HCL 22/2023privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Florica , județul Buzău la data de 31.03.20232023/04/26
HCL 21/2023privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20242023/04/26
HCL 20/2023privind aprobarea proiectului „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENT DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR SI A UNITĂTILOR CONEXE ŞCOALA GIMNAZIALĂ FLORICA, COMUNA FLORICA, JUDEȚUL BUZĂU”, a cheltuielilor legate de proiect şi depunerea acestuia în cadrul apelului de proiecte din Planul Național de Redresare și Reziliență(PNRR), COMPONENTA C15 – Educatie2023/03/30
HCL 18/2023privind constituirea unor spaţii necesare pentru colectarea separată a deşeurilor pe raza administrativ teritoriala a comunei FLORICA, judeţul BUZĂU2023/03/30
HCL 17/2023privind stabilirea unei suprafețe de teren neproductiv in vederea depozitării temporare a deșeurilor biodegradabile provenite din grădini şi parcuri (deşeuri verzi), colectate separat de pe raza comunei FLORICA, judeţul BUZĂU2023/03/30
HCL 16/2023privind modificarea HCL nr. 12 din 29.03.2019 privind încredinţarea gestiunii serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna FLORICA, pentru unele activităţi ale acestuia, prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, prin introducerea prevederilor prevăzute deOUG 133/2022  pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 şi de Legea 17/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92/2021 privind regimul deşeurilor2023/03/30
HCL 15/2023privind aprobarea documentației pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a comunei FLORICA, judeţul Buzău pentru activitaţea: sortarea deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din deşeurile municipale în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din sortare la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică2023/03/30
HCL 14/2023privind aprobarea documentaţiei pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare a comunei FLORICA, judeţul Buzău pentru activitaţea: eliminarea, prin depozitare, a deşeurilor reziduale, a deşeurilor stradale, a deşeurilor de pământ şi pietre provenite de pe căile publice, a reziduurilor rezultate de la instalaţiile de tratare a deşeurilor municipale, precum şi a deşeurilor care nu pot fi valorificate provenite din activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a locuinţelor la depozitele de deşeuri nepericuloase2023/03/30
HCL 13/2023privind organizarea serviciului public de salubrizare al comunei FLORICA, judeţul BUZĂU, prin implementarea prevederilor OUG 133/2022 pentru modificarea şi completarea ordonanţei de urgenţă a guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor, precum şi a Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr. 101/2006 şi a Legii 17/2023 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deşeurilor2023/03/30
HCL 12/2023privind modificarea/abrogarea unor hotărâri ale consiliului local al comunei FLORICA, judeţul BUZĂU2023/03/30
HCL 11/2023privind aprobarea organizării societăţii ECO SERVICIUL SALUBRIZARE FLORICA S.R.L.2023/03/08
HCL 10/2023pentru aprobarea dizolvării, lichidării și radierii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “PROGAZ BUZĂU 2020”2023/02/27
HCL 9/2023privind aprobarea Planului anual de acțiuni privind serviciile sociale administrate și/sau finanțate din bugetul local pentru anul 20232023/02/27
HCL 8/2023privind modificarea bugetului local al comunei Florica, Judetul Buzău pe anul 2023.2023/02/27
HCL 7/2023privind  organizarea şi funcţionarea societăţii ECO SERVICIUL SALUBRIZARE FLORICA S.R.L. aflată  în subordinea Consiliului Local Florica, judeţul Buzău pentru anul 20232023/01/27
HCL 6/2023privind  alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada februarie –aprilie 20232023/01/27
HCL 5/2023privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Florica la data de 31.12.20222023/01/27
HCL 4/2023privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General si a Regulamentului local de urbanism pentru comuna  Florica,  judeţul Buzău 2023/01/27
HCL 3/2023privind  stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, judetul Buzău , începând cu luna ianuarie  20232023/01/27
HCL 2/2023privind aprobarea bugetului propriu al comunei Florica, judetul Buzău pe anul 20232023/01/27
HCL 1/2023privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2023-2024 aflate pe raza administrativ-teritorială a comunei Florica2023/01/27
HCL 60/2022 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Florica pe anul 2022.2022/12/16
HCL 59/2022 privind aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 20232022/12/16
HCL 58/2022 privind implementarea proiectului „Amenajare loc de joaca pentru copii, Gradinita Florica, jud. Buzau”2022/11/14
HCL 57/2022 privind aprobarea rectificării bugetului local si a „ Listei de investitii ”respectiv „Anexa 3” pe anul 2022.2022/11/14
HCL 56/2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate privind concesionarea unui teren in suprafara de 5958mp apartinand domeniului privat al comunei Florica pentru construirea obiectivului de investitii „CEE 6,6MW-Florica” – proiect pentru producerea energiei electrice, ce va fi denumit Centrala Electrica Eoliana2022/11/14
HCL 55/2022 privind aprobarea Programului anual de achizitii publice al comunei Florica, pentru anul 20232022/11/14
HCL 54/2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2023 la nivelul comunei Florica, jud. Buzau2022/11/14
HCL 48/2022 privind aprobarea dezmembrării unui imobile-terenuri din domeniul privat al UAT Florica, judetul Buzău2022/09/29
HCL 47/2022 privind însusirea si aprobarea inventarului domeniul privat al comunei Florica, județul Buzău2022/09/29
HCL 46/2022 privind aprobarea rectificării bugetului local si a „ Listei de investitii ”respectiv „Anexa 3” pe anul 2022.2022/09/29
HCL 45/2022 privind acordarea unui mandat special reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei, pentru a vota aprobarea prelungirii Strategiei de Dezvoltare a Serviciului public de alimentare cu apă si canalizare pentru aria de operare – Judetul Buzău 2016-20202022/09/29
HCL 44/2022 privind însusirea Cererii de concesionare si aprobarea de către Consiliul local Florica a achizitiei serviciilor de specialitate în vederea elaborării documentatiei necesare privind concesionarea, prin licitatie publică a unui teren apartinând domeniului privat al comunei Florica, judetul Buzău2022/09/29
HCL 43/2022 privind aprobarea achiziţionării activităților juridice de consultanță, de asistenţă şi/sau de reprezentare a comunei Florica, a institutiei primarului comunei Florica, si a consiliului Local al comunei Florica pentru anul 20222022/09/29
HCL 42/2022privind atestarea apartenenței la inventarul domeniul privat a unui bun imobil situat pe teritoriul comunei Florica, județul Buzău2022/09/29
HCL 41/2022privind înființarea Serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân în comuna Florica, judetul Buzău2022/09/29
HCL 40/2022privind aprobarea solicitării Consiliului Local al Comunei Florica, privind preluarea temporară în administrare a unui tronson din drumul județean DJ 203 C aflat în intravilanul satului Florica, comuna Florica, în vederea realizării proiectului „Realizarea de accese la proprietăti prin podețe tubulare în comuna Florica, judetul Buzău”2022/09/27
HCL 38/2022privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Florica, constituit pentru anul scolar 2022-20232022/08/10
HCL 37/2022privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul  2022.2022/08/10
HCL 36/2022privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Florica, județul Buzău la data de 30.06.20222022/08/10
HCL 35/2022privind alegerea presedintelui de sedinta a consiliului local Florica pentru lunile august -octombrie 20222022/07/08
HCL 34/2022privind aprobarea rectificarii bugetului local si a listei de investitii pentru anul  2022.2022/07/08
HCL 29/2022privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Florica , județul Buzău la data de 31.03.20222022/04/21
HCL 28/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Florica în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Boldu în Asociație2022/04/21
HCL 27/2022privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Florica pentru lunile mai-iulie 20222022/04/21
HCL 26/2022privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Florica, judeţul Buzău a unor imobile situate în intravilanul comunei Florica, judeţul Buzău2022/04/21
HCL 25/2022privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20232022/04/21
HCL 24/2022privind aprobarea cererii de finanțare și a  devizului general estimativ pentru obiectivul de investiție: „Înființare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale  în comuna Florica, județul Buzău”2022/03/17
HCL 23/2022privind concesionarea directă a unui teren  apartinând domeniului privat al comunei Florica către SNGN ROMGAZ TG. MURES2022/03/17
HCL 22/2022privind aprobarea închirierii prin licitație publica a unui imobil (teren si constructie) aflat în domeniul public al comunei Florica, având destinatia de spatiu comercial2022/03/17
HCL 21/2022pentru aprobarea taxei de închiriere şi a  regulamentului privind modalitatea de închiriere a utilajului buldoexcavator aflat în patrimoniul comunei Florica, judetul  Buzău, 2022/03/17
HCL 20/2022privind aprobarea schimbării destinatiei  imobilului ,, Dispensar medical” aflat în domeniul public al  comunei  Florica, judeţul Buzău2022/03/17
HCL 19/2022privind  modificare bugetului local al comunei Florica, judetul Buzau pentru anul 20222022/03/17
HCL 18/2022privind  pentru  stabilirea  unor  mandate speciale reprezentantului comunei Florica în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”2022/02/09
HCL 17/2022privind  aprobarea executiei bugetare la data de 31.12.20212022/02/09
HCL 16/2022privind  aprobarea bugetului local al comunei Florica, judetul Buzau pentru anul 20222022/02/09
HCL 15/2022privind organizarea şi funcţionarea societăţii ECO SERVICIUL SALUBRIZARE FLORICA S.R.L. aflată  în subordinea Consiliului Local Florica, judeţul Buzău pentru anul 20222022/01/28
HCL 14/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Florica în Adunarea Generală Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea modificării contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare 2022/01/28
HCL 13/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului  UAT  Florica în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Ghergheasa în Asociație2022/01/28
HCL 12/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Florica în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Mihailesti în Asociație2022/01/28
HCL 11/2022privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Florica în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii comunei Cilibia din  Asociație2022/01/28
HCL 10/2022privind aprobarea tarifelor şi taxelor speciale pentru unele activităţi ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul U.A.T. comuna Florica, judeţul Buzău.2022/01/28
HCL 9/2022privind  aprobarea actului aditional prin care se aprobă modificările la contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare al U.A.T. comuna Florica, judeţul Buzău, încheiat cu societatea ECO SERVICIUL SALUBRIZARE FLORICA SRL sub nr.701 /29.03.20192022/01/28
HCL 8/2022privind stabilirea unei suprafețe de teren neproductiv in vederea depozitării temporare a deșeurilor biodegradabile provenite din grădini şi parcuri (deşeuri verzi), colectate separat de pe raza comunei Florica, județul Buzău2022/01/28
HCL 7/2022privind instituirea unor puncte de colectare a deşeurilor pe raza comunei Forica, județul Buzau, 2022/01/28
HCL 6/2022privind organizarea serviciului public de salubrizare la  nivelul U.A.T. comuna Florica, judeţul Buzău şi implementarea unor obligatii şi angajamente referitoare la gestionarea deşeurilor prevăzute la art.17alin.(5) din O.U.G. 92/2021 privind regimul deşeurilor2022/01/28
HCL 5/2022privind modificarea/abrograrea unor hotărâri ale consiliului local al comunei Florica, judeţul Buzău2022/01/28
HCL 4/2022privind  alegerea presedintelui de sedintă al consiliului local Florica pentru perioada februarie –aprilie 20222022/01/28
HCL 3/2022privind  aprobarea Planului de acţiuni si lucrări de interes local pentru beneficiarii dreptului de ajutor social acordat in baza Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 20222022/01/28
HCL 2/2022 privind  aprobarea Planului anual de acțiuni privind Serviciile sociale administrate  și/sau  finanțate din bugetul local pentru anul 20222022/01/28
HCL 1/2022privind  aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de Învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2022-2023 aflate pe raza administrativ-teritorială a Comunei Florica, judeţul Buzău, 2022/01/28
HCL 53/2021Privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Florica pentru a face parte din Comisia de concurs, la proba de interviu, pentru ocuparea funcțiilor de director și de director adjunct în cadrul Școlii Gimnaziale Florica2021/10/22
HCL 52/2021privind aprobarea încetarii contractului de închiriere nr. 174/14.02.20142021/10/22
HCL 51/2021privind aprobarea rectificării bugetului local si a listei de investiții pe anul 2021.2021/10/22
HCL 50/2021privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Florica , județul Buzău la data de 30.09.20212021/10/22
HCL 49/2021privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ pentru obiectivul de investitii „Realizarea de accese la proprietăți prin podețe tubulare în sat Florica, comuna Florica, judetul Buzău” în cadrul Programului National de Investitii ,, Anghel Saligny”;2021/10/22
HCL 48/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Florica pentru lunile noiembrie 2021-ianuarie 20222021/10/22
HCL 47/2021privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea si exercitarea activităţii din cadrul Compartimentului Financiar Contabil , Achiziţii Publice si Compartimentului Agricol din aparatul de specialitate al primarului comunei Florica, judetul Buzău2021/09/21
HCL 46/2021privind completarea anexei nr.2 la HCL nr. 9/2020 privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Florica, începând 1 octombrie 20212021/09/21
HCL 45/2021privind aprobarea organigramei si a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Florica2021/09/21
HCL 44/2021privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI, SAT FLORICA, COMUNA FLORICA, JUDETUL BUZĂU” în vederea includerii si finantăarii investitiei în cadrul Programului National de Dezvoltare Locală2021/09/21
HCL 43/2021privind aprobarea rectificării bugetului local si a listei de investiții pe anul 2021.2021/09/21
HCL 42/2021privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Florica, constituit pentru anul scolar 2021-20222021/09/21
HCL 41/2021privind aprobarea Planului de pază al comunei Florica, judetul Buzău2021/09/21
HCL 40/2021Privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local al comunei Florica, judetul Buzău2021/09/21
HCL 39/2021privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Florica , județul Buzău la data de 30.06.20212021/07/29
HCL 38/2021la proiectul de hotărâre privind stabilirea unei suprafețe de teren in vederea depozitării temporare a deșeurilor inerte provenite din activitățile de construcții si demolări de pe raza comunei Florica, județul Buzău2021/07/29
HCL 37/2021privind aprobarea utilizarii unor sume în anul 2021 din excedentul bugetar al anului 2020 pentru sectiunea de dezvoltare2021/07/29
HCL 36/2021privind aprobarea rectificării bugetului local si a listei de investiții pe anul 2021.2021/07/29
HCL 35/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Florica pentru lunile august-octombrie 20212021/07/29
HCL 34/2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Florica în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii comunei Cătina în Asociație2021/06/25
HCL 33/2021privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Florica în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea retragerii comunei Vâlcelele din Asociatie2021/06/25
HCL 32/2021privind aprobarea statiilor publice utilizate pentru traseele din programul judetean de transport persoane aflate pe teritoriul comunei Florica, județul Buzău2021/05/27
HCL 31/2021Privind aprobarea Actului aditional la Acordul de cooperare privind organizarea si exercitarea activitătii de contabilitate încheiat cu ACOR Buzău2021/05/27
HCL 30/2021privind aprobarea bilantului contabil și a contului de profit si pierderi pe anul 2020 al Societatii ECO SERVICIUL SALUBRIZARE FLORICA S.R.L.2021/05/27
HCL 29/2021privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii ECO SERVICIUL SALUBRIZARE FLORICA S.R.L. aflat în subordinea Consiliului Local Florica, judeţul Buzău2021/05/27
HCL 28/2021privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Florica , județul Buzău la data de 31.03.20212021/05/27
HCL 27/2021privind încetarea de drept , prin deces, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Cristinescu Nicolae, precum si declararea ca vacant a locului de consilier local în cadrul Consiliului Local Florica2021/05/27
HCL 26/2021Privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Florica nr. 8/25.02.20212021/04/16
HCL 24/2021privind actualizarea componenței Consiliului Comunitar Consultativ constituit la nivelul comunei Florica, județul Buzău, și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționareal acestuia2021/04/16
HCL 23/2021privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local Florica pentru lunile mai-iulie 20212021/04/16
HCL 22/2021Privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în Şcoala Gimnazială din Comuna Florica, pentru luna martie 20212021/04/16
HCL 21/2021privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20222021/04/16
HCL 20/2021privind aprobarea bugetului propriu al comunei Florica, judeţul Buzău, pe anul 20212021/04/16
HCL 19/2021privind închirierea pajiștilor prin atribuire directă aflate în proprietatea privată a Comunei Florica, Județul Buzău, rămase disponibile in urma rezilierii unui contract2021/03/31
HCL 18/2021privind neasumarea responsabilității UAT comuna Florica a organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru anii scolarii 2021-2022 si 2022-20232021/03/31
HCL 17/2021privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea în Şcoala Gimnazială din Comuna Florica, pentru luna februarie 20212021/03/31
HCL 16/2021privind aprobarea încetării Contractului de inchiriere nr. 720/2019 încheiat între Comuna Florica și domnul Vasile Aurel2021/03/31
HCL 15/2021privind aprobarea numărului si cuantumul burselor scolare pentru anul scolar 2020-2021 pentru elevii din invatamantul preuniversitar din cadrul Scolii Gimnaziale Florica , judetul Buzău2021/03/31
HCL 14/2021privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Florica, județul Buzău, pentru perioada 2021-20272021/03/31
HCL 13/2021privind aprobarea Acordului de parteneriat în vederea implementării proiectului de investiție „ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA FLORICA, JUDEȚUL BUZĂU”2021/02/25
HCL 12/2021privind aprobarea Acordului de parteneriat în vederea implementării proiectului de investiție” ÎNFIINȚARE REȚEA INTELIGENTĂ DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNA FLORICA, JUDEȚUL BUZĂU”2021/02/25
HCL 11/2021privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Florica este membru asociat2021/02/25
HCL 10/2021privind aprobarea execuţiei bugetare la 31.12.20202021/02/25
HCL 9/2021privind aprobarea dezmembrării unui imobil teren, înscris în CF nr. 21111 aparținând domeniului public al Comunei Florica2021/02/25
HCL 8/2021privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Florica, judeţul Buzău a unor imobile situate în intravilanul comunei Florica, judeţul Buzău2021/02/25
HCL 7/2021privind concesionarea fara licitatie fără licitație publică, a unui spațiu medical situat în clădirea centrului medical al comunei Florica, județul Buzău, cu destinația de cabinet medical de medicină de familie2021/01/28
HCL 6/2021privind incetarea contractului de inchiriere nr.14/06.01.20162021/01/28
HCL 5/2021privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Florica pentru perioada februarie-aprilie 20212021/01/28
HCL 4/2021privind aprobarea constituirii dreptului de acces pe proprietatea publică a U.A.T. Comuna Florica, județul Buzău, pentru S.C. RCS&RDS S.A. în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructura necesare susținerii acestora2021/01/28
HCL 3/2021privind incetarea contractului de inchiriere nr.205/31.01.20192021/01/28
HCL 2/2021privind aprobarea “Planului de acţiuni si lucrări de interes local” pentru beneficiarii dreptului la ajutor social acordata in baza Legii nr. 416 /2001 privind venitul minim garantat2021/01/28
HCL 1/2021privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2021– 2022 aflate pe raza administrativ-teritorială a comunei Florica, judeţul Buzău,2021/01/28
HCL 49/2020privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Florica pe anul 20202020/12/22
HCL 48/2020privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea în Şcoala Gimnazială din Comuna Florica, pentru luna Noiembrie 20202020/12/22
HCL 47/2020privind aprobarea Programului anual de achizitii publice al comunei Florica, pentru anul 2021,2020/12/22
HCL 46/2020privind aprobarea Notei conceptuale si Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție ,,Înființare rețea inteligentă de distribuție a gazelor naturale în Comuna Florica, Județul Buzău2020/12/22
HCL 45/2020privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea în Şcoala Gimnazială din Comuna Florica, pentru lunile Septembrie 2020-Octombrie 20202020/11/24
HCL 44/2020privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Florica în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Florica constituit pentru anul scolar 2020 – 20212020/11/24
HCL 43/2020privind aprobarea executiei bugetare la 30.09.2020,2020/11/24
HCL 42/2020privind alegerea viceprimarului comunei Florica, judeţul Buzău2020/11/24
HCL 41/2020privind infiintarii Unitatii de Management a Proiectului (UIP) ”Achizitie echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Florica, Judetul Buzău”.2020/11/24
HCL 40/2020privind aprobarea implementării proiectului ”Achizitie echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Florica, Judetul Buzău”,2020/11/24
HCL 39/2020privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale,precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2021.2020/11/24
HCL 38/2020privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local Florica, județul Buzau pentru principalele domenii de activitate2020/11/17
HCL 37/2020privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Florica pentru lunile noiembrie 2020-ianuarie 20212020/11/17
HCL 36/2020privind aprobarea prelungirii prin act aditional a Contractului nr.2110/02.11.2015 incheiat intre Consiliul Local Florica si SC NEXT LEVEL BUSINESS SRL2020/10/22
HCL 35/2020privind rectificarea bugetului propriu al comunei Florica pe anul 20202020/10/22
HCL 34/2020privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Florica pentru luna octombrie 20202020/10/22
HCL 33/2020privind modificarea Anexelor la HCL nr. 34/30.09.2019 privind aprobarea organigramei a statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Florica, forma actualizata conform Codului Administrativ2020/09/24
HCL 32/2020privind rectificarea bugetului local al comunei Florica pe anul 20202020/09/11
HCL 31/2020privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local in cadrul Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Florica, constituit pentru anul scolar 2020 – 20212020/09/11
HCL 30/2020privind rezilierea contractului de inchiriere nr. 1226/02.06.20202020/09/11
HCL 29/2020privind participarea Comunei Florica la Programul privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public si aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,, Eficientizarea si modernizarea iluminatului public in Comuna Florica, Judetul Buzau2020/07/20
HCL 28/2020privind rectificarea bugetului local al comunei Florica pe anul 20202020/07/20
HCL 27/2020privind aprobarea alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului Local Florica pentru perioada Iulie-septembrie 20202020/06/30
HCL 26/2020privind schimbarea denumirii strada ,, Ing. Constantin Poenaru„ in ,,Colonel Constantin Poenaru „ din comuna Florica, judetul Buzau2020/06/30
HCL 25/2020privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009” la care comuna Florica este membru asociat2020/05/29
HCL 24/2020privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului pe anul 20202020/05/29
HCL 23/2020privind aprobarea execuţiei bugetare la 31.03.20202020/05/29
HCL 22/2020privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2020.2020/05/29
HCL 21/2020privind stabilirea procedurii pentru înregistrarea, evidenţa şi radierea vehiculelor pentru care există obligativitatea înregistrării, de pe raza administrativ- teritorială a Comunei Florica2020/04/24
HCL 20/2020Privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoarăactivitatea în Şcoala Gimnazială din Comuna Florica, pentru perioada Martie 20202020/04/24
HCL 19/2020privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20202020/04/24
HCL 18/2020privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 20202020/04/24
HCL 17/2020privind aprobarea bilantului contabil și a contului deprofit si pierderi pe anul 2019 al Societatii ECO SERVICIUL SALUBRIZARE FLORICA S.R.L.2020/04/24
HCL 16/2020privind  alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada  aprilie – iunie 20202020/03/27
HCL 15/2020aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea în Şcoala Gimnazială din Comuna Florica, pentru perioada Ianuarie –Februarie  20202020/03/27
HCL 14/2020privind  închirierea prin licitație publică a unui spațiu în suprafață de 17,5 mp  din imobilul situat în satul Florica,nr. 59, aflat în domeniul public al comunei Florica, pentru realizarea obiectivului “ spatiu cabinet medical  de medicina de familie.” 2020/03/27
HCL 13/2020privind aprobarea programului de achizitii publice pentru anul 2020 2020/03/27
HCL 12/2020privind aprobarea utilizarii in anul 2020 a sumei de 150.000 lei din excedentul anilor precedenti al bugetului local al comunei Florica pentru sectiunea de dezvoltare2020/03/27
HCL 11/2020privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare al Compartimentului de Asistenţă Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, comunei Florica, județul Buzău2020/02/17
HCL 10/2020privind acordul Consiliului Local Florica pentru utilizarea drumurilor comunale si de exploatare ce aparțin domeniului public si privat al comunei Florica în vederea implementării proiectului ,,Construire rețea fibră optică subterană și aeriană in județul Buzău,,2020/02/17
HCL 9/2020privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, judetul Buzau pentru anul 20202020/02/17
HCL 8/2020privind aprobarea execuţiei bugetare la 31.12.20192020/02/17
HCL 7/2020privind organizarea şi funcţionarea societăţii ECO SERVICIUL SALUBRIZARE FLORICA S.R.L.2020/02/17
HCL 6/2020privind aprobarea bugetului Consiliului Local al comunei Florica pe anul 20202020/02/17
HCL 5/2020privind aducerea la îndeplinire prin inregistrare si comunicare a Ordinului Prefectului Județului Buzău nr.24/14.01.2020 privind constatarea incetării de drept, inainte de expirarea duratei normale a acestuia a mandatului consilierului local Frâncu Petre și declararea ca vacant a locului ocupat de acesta in cadrul Consiliului Local Florica2020/01/30
HCL 4/2020privind înfiinţarea „SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA “ TIP V1 – pentru intervenţia în situaţii de urgenţă.2020/01/30
HCL 3/2020privind aprobarea prelungirii prin act aditional a contractului de inchiriere nr.205/31.01.2019 incheiat intre Consiliul local Florica si Societatea Mihaela Ideal Avantaj SRL2020/01/30
HCL 2/2020privind aprobarea “Planului de acţiuni si lucrări de interes local” pentru beneficiarii dreptului la ajutor social acordat in baza Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat, in anul 20202020/01/30
HCL 1/2020privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2020-2021 aflate pe raza administrativ-teritorială a comunei Florica, judeţul Buzău2020/01/30
HCL 50/2019privind aprobarea modificarii Statutului si Actului constitutiv ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”2019/12/23
HCL 49/2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al Comunei Florica pentru perioada ianuarie 2020-martie 20202019/12/23
HCL 48/2019privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoarăactivitatea în Şcoala Gimnazială din Comuna Florica, pentru perioada Septembrie-Decembrie 20192019/12/23
HCL 47/2019privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 20192019/12/23
HCL 46/2019privind aprobarea planului anual de acțiuni privind serviciile sociale administrate si/sau finanțate din bugetul local2019/12/23
HCL 45/2019privind aprobarea “Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul comunei Florica, judetul Buzau, pentru perioada 2020-20252019/11/29
HCL 44/2019privind stabilirea si aprobarea situatiilor deosebite pentru care UAT Florica acorda ajutoare de urgenta din bugetul local, in conformitate cu prevederile art. 28 din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare2019/11/29
HCL 43/2019privind aprobarea execuţiei bugetare la 30.09.20192019/11/29
HCL 42/2019Privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 20202019/11/29
HCL 41/2019privind primirea de noi membri si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” la care comuna Florica este membru asociat2019/10/25
HCL 40/2019privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2019.2019/10/25
HCL 39/2019privind validarea mandatului supleantului aflat pe listele Partidului Social Democrat si validat de Organizatia Judeteana Buzau in persoana domnului Frâncu Petre si validarea acestuia in Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de agrement.2019/10/25
HCL 38/2019privind aducerea la îndeplinire prin inregistrare si comunicare a Ordinului Prefectului judetului Buzau nr.596/20.09.2019 privind constatarea incetarii de drept, inainte de expirarea duratei normale a acestuia a mandatului consilierului local Vlasiu Ioan si declararea ca vacant a locului ocupat de acesta in cadrul Consiliului Local Florica2019/10/25
HCL 37/2019privind aprobarea Strategiei de tarifare a Companiei de Apa SA Buzau si mandatarea reprezentantului UAT Florica sa sustina si sa voteze in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau2008” aprobarea Strategiei de tarifare2019/10/09
HCL 36/2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al Comunei Florica pentru perioada octombrie-decembrie 20192019/09/30
HCL 35/2019privind aprobarea alocarii din bugetul local a unor sume pentru acordarea unui ajutor de urgenta unei familii aflate in situatie de necesitate2019/09/30
HCL 34/2019privind aprobarea organigramei a statului de functii si a numarului de personal a aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, judetul Buzau – forma actualizata potrivit Codului administrativ2019/09/30
HCL 33/2019privind revizuirea Regulamentului de Organizare si functionare al Consiliului Local al Comunei Florica, judetul Buzau2019/09/30
HCL 32/2019privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Florica, judetul Buzau pe anul 20192019/08/30
HCL 31/2019privind desemnarea resprezentantului Consiliului Local în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Florica, constituit pentru anul scolar 2019 – 20202019/08/30
HCL 29/2019privind organizarea si functionarea societatii ECO SERVICIUL SALUBRIZARE FLORICA SRL2019/07/30
HCL 28/2019privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 20192019/07/30
HCL 27/2019privind aprobarea execuţiei bugetare la 30.06.20192019/07/30
HCL 26/2019privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului local al Comunei Florica pentru perioada iulie – septembrie 20192019/06/27
HCL 25/2019privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoarăactivitatea în Şcoala Gimnazială din Comuna Florica, pentru perioada Mai 20192019/06/27
HCL 24/2019privind implementarea unor obligatii si angajamente referitoare la gestionarea deseurilor2019/06/27
HCL 23/2019privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoarăactivitatea în Şcoala Gimnazială din Comuna Florica, pentru perioada Februarie- Aprilie 20192019/05/29
HCL 22/2019privind insuşirea acordului de cooperare intre UAT Florica , judeţul Buzău si Asociaţia Comunelor din Romania- Filiala Judeţeană Buzău, privind organizarea si exercitarea activităţii din cadrul Compartimentului Financiar Contabil si Achiziţii Publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Florica, judetul Buzău2019/05/29
HCL 21/2019privind implementarea unor obligatii şi angajamente referitoare la gestionarea deşeurilor2019/05/29
HCL 20/2019privind aprobarea execuţiei bugetare la 31.03.20192019/05/29
HCL 19/2019privind majorarea capitalului social al societăţii ECO SERVICIUL SALUBRIZARE FLORICA S.R.L.2019/04/11
HCL 18/2019pentru aprobarea participării comunei Florica prin Consiliul Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ PROGAZ BUZĂU 2020”2019/04/11
HCL 17/2019privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 20202019/04/11
HCL 16/2019privind aprobarea Programului de achiziţii publice pe anul 20192019/04/11
HCL 15/2019privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi numărului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului pe anul 20192019/04/11
HCL 14/2019privind aprobarea bugetului Consiliului Local al comunei Florica pe anul 20192019/04/11
HCL 13/2019privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al Comunei Florica pentru următoarele trei luni2019/03/29
HCL 12/2019privind încredinţarea gestiunii serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna FLORICA, pentru unele activităţi ale acestuia, prin atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii2019/03/29
HCL 11/2019privind privind aprobarea inchirierii păşunilor aflate in proprietatea privată a comunei Florica, Judeţul Buzău2019/03/29
HCL 10/2019privind neasumarea responsabilitatii UAT Comuna Florica, a organizarii si derularii procedurilor de atribuirea a contractelor / acordurilor cadru pentru achizitia produselor si a contractelor / acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative aferente Programului pentru scoli al Romaniei in perioada 2017-20232019/02/28
HCL 9/2019privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie„MODERNIZARE DRUMURI SĂTEŞTI, SAT FLORICA, COMUNA FLORICA, JUDEŢUL BUZĂU” in vederea includerii si finanţării investiţiei in cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală2019/02/28
HCL 8/2019privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea în Şcoala Gimnazială din Comuna Florica, pentru perioada Noiembrie 2018- Ianuarie 20192019/02/28
HCL 7/2019privind stabilirea componenței echipei mobile ce va asigura intervenția de urgență în cazurile de violență domestică2019/02/28
HCL 6/2019privind aprobarea execuţiei bugetare la 31.12.20182019/02/28
HCL 5/2019privind completare HCL nr. 33 / 2018 privind implementarea Proiectului ,,Achizitionarea si instalarea unui sistem de supraveghere video,, in Sat Florica, Comuna Florica, judetul Buzau2019/02/05
HCL 4/2019privind stabilirea cotei de combustibil pentru autoturismul aflat in dotarea UAT Florica2019/01/30
HCL 3/2019privind aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr. 162/25.01.20182019/01/30
HCL 2/2019privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social acordat in baza Legii nr. 416/2001 in anul 20192019/01/30
HCL 1/2019privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2019-2020 aflate pe raza administrativ-teritoriala a comunei Florica, jud. Buzau2019/01/30
HCL 51/2018privind modificarea H.C.L. 18/2018 pentru insusirea Acordului de cooperare intre UAT Florica, judetul Buzau si Asociatia Comunelor din Romania –Filiala Judeţeană Buzău, privind organizarea si exercitarea activitaţii din cadrul Compartimentului financiar -contabil si achiziţii publice din aparatul de specialitate al Primarului comunei Florica, judeţul Buzău2018/12/28
HCL 50/2018privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile publice si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, judeţul Buzău incepand cu luna ianuarie 20192018/12/28
HCL 49/2018privind aprobarea aprobarea modelului contractului de prestare, a tarifelor şi taxelor speciale pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare al U.A.T. comuna FLORICA, judeţul Buzău2018/12/28
HCL 48/2018privind înfiinţarea unei societăţi comerciale având forma juridică de „societate cu răspundere limitată”, de drept privat, cu capital public şi de interes local, cu asociat unic U.A.T. comuna FLORICA, prin Consiliul local al comunei FLORICA2018/12/28
HCL 47/2018privind organizarea serviciului public de salubrizare la nivelul U.A.T. comuna FLORICA, judeţul Buzău2018/12/28
HCL 46/2018privind modificarea/abrograrea unor hotărâri ale consiliului local al comunei FLORICA, judeţul Buzău2018/12/28
HCL 45/2018privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018.2018/12/18
HCL 44/2018privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al Comunei Florica pentru următoarele trei luni HCL nr. 44 din 14.12.20182018/12/14
HCL 43/2018privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2018.2018/12/14
HCL 42/2018privind aprobarea iniţierii procedurilor pentru înfiinţarea unei societăţi comerciale cu răspundere limitată, de drept privat, cu capital public şi de interes local, cu asociat unic U.A.T. comuna FLORICA, prin Consiliul local al U.A.T comuna FLORICA2018/12/14
HCL 41/2018privind aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 20182018/11/20
HCL 40/2018privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Compartimentului de Asistenta sociala si Autoritate tutelara din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, a Codului etic, precum si a Cartei drepturilor beneficiarilor de servicii sociale la nivelul comunei Florica, jud. Buzau2018/11/20
HCL 39/2018privind aprobarea actualizării componenței Consiliului Comunitar Consultativ și a Regulamentului de organizare și funcționare al acestuia2018/11/20
HCL 38/2018privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie „MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI, SAT FLORICA, COMUNA FLORICA, JUDETUL BUZAU” in vederea includerii si finantarii investitiei in cadrul Programului National de Dezvoltare Locala2018/11/20
HCL 37/2018privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 20192018/11/20
HCL 36/2018privind aprobarea executiei bugetare la 28.09.20182018/10/12
HCL 35/2018privind incredintarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi canalizare si atribuirea directa a contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către Compania de Apa SA Buzau2018/10/12
HCL 34/2018privind completarea Inventarului bunurilor apartinând domeniului public al comunei Florica, judetul Buzău2018/09/25
HCL 33/2018privind implementarea Proiectului ,, Achizitionarea si instalarea unui sistem de supraveghere video,, in Sat Florica, Comuna Florica, judetul Buzau2018/09/25
HCL 32/2018privind alegerea preşedintelui de şedinţă a Consiliului local al Comunei Florica pentru următoarele trei luni2018/09/25
HCL 31/2018privind scaderea din evidenta analitica a creantelor fiscale reprezentand amenzi aplicate in perioada anilor 2004-2011 datorate de persoane fizice declarate insolvabile sau pentru care s-a implinit termenul de prescriptie a dreptului de a cere executare silita2018/09/25
HCL 30/2018privind aprobarea rectificarii bugetului local si a Listei de investitii pe anul 2018.2018/09/25
HCL 29/2018privind aprobarea rectificarii bugetului local si a Listei de investitii pe anul 2018.2018/08/14
HCL 28/2018privind aprobarea executiei bugetare la 29.06.20182018/07/12
HCL 27/2018privind alocarea sumei de 23.000lei in vederea organizarii zilei comunei Florica „Sarbatoarea Graului”, editia a XIII-a2018/07/12
HCL 26/2018privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinand domeniului privat al comunei Florica2018/07/12
HCL 25/2018privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare a unui imobil apartinand domeniului public al comunei Florica2018/07/12
HCL 24/2018privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului local al Comunei Florica pentru urmatoarele trei luni2018/06/21
HCL 23/2018privind initierea masurilor de anulare a notificarilor privitoare la dezmembrarea unor suprafete de teren prin HCL nr. 20/22.05.2018 si de corelare a inscrierii privitoare la dreptul de propietate din cuprinsul extrasului de carte functiara nr. 20284 a OCPI Buzau2018/06/21
HCL 22/2018privind revocarea HCL nr. 20/22.05.2018 privind aprobarea dezmembrarii unor suprafete de teren in suprafata de 390.000mp si 120.000mp situate in sat Florica, comuna Florica, jud. Buzau2018/06/21
HCL 21/2018privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Florica, jud. Buzau, pe anul 20182018/05/22
HCL 20/2018privind aprobarea dezmembrarii unor suprafete de teren in suprafata de 390.000mp si 120.000mp situate in sat Florica, comuna Florica, jud. Buzau2018/05/22
HCL 19/2018privind aprobarea executiei bugetare la 31.12.20182018/04/27
HCL 18/2018privind insusirea acordului de cooperare intre UAT Florica, jud. Buzau si Asociatia Comunelor din Romania – Filiala judeteana Buzau, privind organizarea si exercitarea activitatii din cadrul Compartimentului Financiar Contabil si Achizitii Publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Florica, jud. Buzau2018/04/27
HCL 17/2018privind aprobarea Regulamentului privind organizarea pasunatului precum si exploatarea pasunilor propietate privata a comunei Florica2018/04/27
HCL 16/2018privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente aflate pe teritoriul administrativ al comunei Florica2018/04/27
HCL 15/2018privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Florica, jud. Buzau2018/04/23
HCL 14/2018privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului local al Comunei Florica pentru urmatoarele trei luni2018/03/23
HCL 13/2018privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului pe anul 20182018/03/23
HCL 12/2018privind aprobarea Programului de achizitii publice pe anul 20182018/03/23
HCL 11/2018privind primirea unui nou membru si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” la care comuna Florica este membru asociat2018/03/23
HCL 11/2018privind aprobarea executiei bugetare la 31.12.20172018/02/16
HCL 10/2018privind transformarea unei functii publice de executie din Statul de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Florica, judeţul Buzau, in functie contractuala2018/02/16
HCL 9/2018privind rezilierea Contractului de asociere in participatiune si de constituire a dreptului de uzufruct autentificat sub nr. 1021/2012 de BNPA Filip Eugenia Rica si Filip Irina Raluca incheiat intre Consiliul Local Florica si S.C. Agrilatino S.A.2018/02/16
HCL 8/2018privind aprobarea bugetului Consiliului Local al comunei Florica pe anul 20182018/02/16
HCL 7/2018privind înfiinţarea Serviciului de iluminat public al comunei Florica, aprobarea modalitatii de gestiune a acestuia, a regulamentului de Organizare si funcţionare al serviciului de iluminat public si al Caietului de Sarcini2018/02/16
HCL 6/2018privind realizarea unei asocieri in participatiune intre Consiliul Local Florica si un investitor selectat care sa asigure valorificarea unor terenuri din islazul comunal2018/01/17
HCL 5/2018privind preluarea ca venit la bugetul local in anul 2018 a excedentului rezultat din executia bugetului de venituri si cheltuieli a activitatii finantate integral din venituri proprii – sursa E2018/01/17
HCL 4/2018privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, jud. Buzau incepand cu luna ianuarie 20182018/01/17
HCL 3/2018privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru beneficiarii dreptului la ajutor social acordat in baza Legii nr. 416/2001 in anul 20182018/01/17
HCL 2/2018privind declararea apartenentei la domeniul public al comunei Florica a bunului „Sistem canalizare ape uzate, statie de epurare si retea de alimentare cu apa”2018/01/17
HCL 1/2018privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat pentru anul scolar 2018-2019 aflate pe raza administrativ-teritoriala a comunei Florica, jud. Buzau2018/01/17
HCL 32/2017privind aprobarea Nomenclatorului Stradal si a numerotarii stradale pentru satul Florica, comuna Florica, jud. Buzau2017/12/14
HCL 36/2017privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului local al Comunei Florica pentru urmatoarele trei luni2017/12/14
HCL 35/2017privind aprobarea inchirierii spatiului cu destinatie Spatiu Comercial, propietate privata a comunei Florica, situat in comuna Florica, jud. Buzau2017/12/14
HCL 34/2017privind aprobarea unor masuri pentru asigurarea liberului acces la informatii de interes public2017/12/14
HCL 33/2017privind aprobarea Nomenclatorului stradal si a numerotarii stradale pentru satul Florica, comnuna Florica, jud. Buzau2017/12/14
HCL 32/2017privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2018 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Florica, jud. Buzau2017/12/14
HCL 31/2017privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Florica, jud. Buzau, pe anul 20172017/12/14
HCL 30/2017privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 20182017/11/20
HCL 29/2017privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Florica, jud. Buzau, pe anul 20172017/11/20
HCL 28/2017privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Florica, jud. Buzau, pe anul 20172017/10/27
HCL 27/2017privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III anul 20172017/10/27
HCL 26/2017privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului local al Comunei Florica pentru urmatoarele trei luni2017/09/29
HCL 25/2017privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Florica, jud. Buzau, pe anul 20172017/09/29
HCL 24/2017privind primirea unui nou membru si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” la care comuna Florica este membru asociat2017/09/29
HCL 23/2017privind primirea unui nou membru si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” la care comuna Florica este membru asociat2017/09/29
HCL 22/2017privind  Planul local de aparare impotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale2017/08/31
HCL 21/2017privind stabilirea indemnizatiei de sedinta pentru consilierii locali, pentru perioada 1 iulie 2017 – 31 decembrie 20172017/07/28
HCL 20/2017privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice si personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Florica, jud. Buzau2017/07/28
HCL 19/2017privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Florica, jud. Buzau, pe anul 20172017/07/28
HCL 18/2017privind alocarea sumei de 20.000lei in vederea organizarii zilei comunei Florica „SARBATOAREA GRAULUI” editia a XII-a2017/07/10
HCL 17/2017privind aprobarea rectificarii bugetului propriu al comunei Florica, jud. Buzau, pe anul 20172017/07/10
HCL 16/2017privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II anul 20172017/07/10
HCL 15/2017privind alegerea Presedintelui de sedinta a Consiliului local al Comunei Florica pentru urmatoarele trei luni2017/06/30
HCL 14/2017privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I anul 20172017/05/26
HCL 13/2017privind primirea unui nou membru si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” la care comuna Florica este membru asociat2017/05/26
HCL 12/2017privind primirea unui nou membru si modificarea Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „Buzau 2008” la care comuna Florica este membru asociat2017/05/26
HCL 11/2017privind aprobarea Programului de achizitii publice pe anul 20172017/04/28
HCL 10/2017privind alegerea presedintelui de sedinta a Consiliului local al comunei Florica pentru urmatoarele trei luni2017/03/17
HCL 9/2017privind aprobarea organigramei, statului de functii si numarului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului pe anul 20172017/03/17
HCL 8/2017privind aprobarea bugetului Consiliului Local al comunei Florica pe anul 20172017/03/17
HCL 7/2017privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice in anul 2017 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Florica, jud. Buzau2017/02/28
HCL 6/2017privind incheierea contului de executie bugetara al comunei Florica pe anul 20162017/02/28
HCL 5/2017privind modificarea componenţei membrilor Consiliului Comunitar Consultativ în cadrul Consiliului Local Florica2017/01/27
HCL 4/2017privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2017 precum şi aprobarea notei de fundamentare a Planului de lucrări de interes local ce vor fi executate în anul 2017 de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat2017/01/27
HCL 3/2017privind asigurarea cheltuielilor care nu se finanţează de la bugetul de stat aferente proiectului ,,MODERNIZARE DRUMURI SĂTEŞTI, SAT FLORICA, COMUNA FLORICA, JUDEŢUL BUZĂU”, în sumă de 447.623 lei2017/01/27
HCL 2/2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,MODERNIZARE DRUMURI SĂTEŞTI, SAT FLORICA, COMUNA FLORICA, JUDEŢUL BUZĂU”2017/01/27
HCL 1/2017privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al comunei Florica, judeţul Buzău, pe anul 20162017/01/27

Comments are closed.